در پایانه نفتی بندرعباس عملیات تخلیه محمولات نفتی از واگن‌های مخزندار و بارگیری آن به کامیون جهت انتقال و ذخیره سازی محمولات در مخازن دپو و یا انتقال مستقیم محمولات به کشتی انجام می پذیرد.

شرکت راه آهن حمل و نقل از سال 1374 به منظور توسعه حمل ترکیبی محمولات سوختی ترانزیت نسبت به احداث پایانه نفتی بندر عباس و ایجاد تأسیسات آن از جمله خط آهن سوم پایانه، تأسیسات گرمایش و تجهیزات تخلیه و بارگیری پایانه اقدام نموده است.

از سال 1377 با طرح جدید سرمایه گذاری و ایجاد تأسیسات مربوطه، فعالیت خود را گسترش داده و با شروع حمل و نقل ترانزیت محمولات نفتی از سال 1379 متناسب با نیاز حمل ریلی و تقاضای مشتریان نسبت به توسعه تجهیزات و تأسیسات و گسترش آن به خطوط دو و سه پایانه اقدام نموده است. متعاقبا شرکت در سال 1390 بازسازی محوطه پایانه و توسعه تأسیسات تخلیه و گرمایش را با رقم سرمایه گذاری قابل توجهی انجام داده است.

این پایانه با مساحت 20 هزار متر مربع قادر است سالیانه در حدود یک میلیون تن مواد نفتی را تخلیه نماید. لازم به توضیح است که تمامی خدمات و امکانات پیش گفته به طور انحصاری در اختیار شرکت راه آهن حمل ونقل قرار دارد.