کشتیرانی

این کد که مخفف International Ship and Port Facilities Security است، توسط سازمان دریانوردی بین المللی یا IMO تعریف شده است. هدف از تعریف این کد، شناسایی خطرات احتمالی ای که عملیات حمل و نقل دریایی را تهدید می کنند و تعیین سلسله اقداماتی برای پیشگیری از آنهاست.

این سلسله اقدامات در سطوح مختلفی و برای نیل به اهداف مختلفی تبیین می شوند. از اهم این اقدامات، ایجاد یک چارچوب بین المللی برای همکاری بین دولت ها، سازمان های دولتی، دولت های محلی و صنعت حمل و نقل بین المللی است. توسط این چارچوب، تهدیدات امنیتی شناسایی و اقداماتی بر علیه هر رویدادی که ممکن است بر امنیت کشتیها و یا تأسیسات بندری تأثیر بگذارد ایجاد می شوند.

برای رسیدن به این هدف، نقش ها و مسئولیت های دولت ها، شرکت های حمل و نقل بین المللی، ادارات بنادر و هر سازمان یا موسسه ای که در هرگونه عملیات ترافیکی و اجرایی دریایی شرکت دارند، توسط سازمان کشتیرانی بین المللی مشخص شده است. بر همین اساس، تمام نهادهای گفته شده، باید اطمینان حاصل کنند که اطلاعات مستمر و موثر در ارتباط با امنیت کشتیها و تأسیسات بندری و مرتبط با عملیات دریایی، همواره تحت برنامه ریزی و روال مشخصی در حال جمع آوری و بررسی است.

همینطور بر اساس ISPS، تمامی نهادهای مرتبط باید برنامه ریزی دقیقی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده برای انجام واکنش مناسب در قبال هرگونه تغییر در سطوح مختلف امنیتی داشته باشند. در واقع، می توان گفت که امنیت کشتی و تأسیسات بندری باید مدام در حال ارزیابی باشد و با توجه به خطرات و تهدیدات احتمالی که در جغرافیای مختلف وجود دارد، برنامه های دقیقی برای واکنش به خطرات تعریف شده تدوین شده باشد.