نحوه شکایت الکترونیکی از گمرک:
با راه اندازی شدن گمرک الکترونیک، در صورت اعتراض به روند ارائه خدمات گمرکی می توانید به سامانه پیشخوان خدمات الکتونیکی گمرک به آدرس http://club.irica.co مراجعه نمایید و نه تنها تمامی مراحل و فرآیندهای گمرکی را کنترل نمایید بلکه می توانید در هر مرحله از عملیات گمرکی، شکایت خود را ثبت نمایید.

ارز_مبادله3

تمامی این اقدامات گمرک اعم از راه اندازی سامانه جامع امور گمرکی، پنجرهواحد تجارت فرامرزی و تغییر شیوه ی عملیات گمرکی، تبادلالکترونیکی داده ها به منظور تسهیل و شفاف سازی تجارت انجام گردیده.

ثبت الکترونیکی شکایت به دو شیوه انجام می‌گردد:
جهت ثبت الکترونیکی شکایت از گمرک صاحب کالا یا ترخیص کار می تواند با ورود به سامانه و ثبت نام در آن اقدام نماید.

  • شکایت الکترونیکی از گمرک با شماره سریال اظهارنامه: با ورود به بخش اظهارنامه شکایت خود را ثبت می نمایید.
  • شکایت الکترونیکی از گمرک بدون شماره سریال اظهارنامه: با وارد کردن نام گمرک شکایت خود را ثبت مینمایید

سپس یک کد رهگیری دریافت می نمایید و پس از اینکه مدیریت شکایت ارسال شده را بررسی کرد به سامانه داخلی گمرک آن را ارجاع می دهد و در صورت پاسخ دهی به شکایت، وضعیت شکایت بروز می شود.

نکات مهم هنگام ثبت شکایت الکترونیکی از گمرک:

  • اختلاف زمان ثبت شکایت با زمان ثبت کوتاژ نباید کمتر از 72 ساعت باشد.
  • مرحله فعال اظهارنامه در سالن ارزیابی باید مرحله "کارشناس سالن" باشد.
  • اظهارنامه نباید ابطال شده باشد.
  • امکان ثبت دوباره یک سریال وجود ندارد.
  • چنانچه طی24ساعت پس ازشکایت، نتیجه ای ندیده باشید به کارتابل بازرس وِیژه شکایت ارجاع داده می شود.