تعرفه گمرکی جهت ترخیص ادویه جات:

ارز_مبادله19

فصل 9 کتاب مقررات صادرات و واردات مربوط به کد تعرفه قهوه، چای، ماته و ادویه می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص قهوه، بو نداده- کافئین نگرفته-در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 09011110 می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص قهوه، بو داده-کافئین نگرفته- در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 09012110 می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص چای سبز (تخمیر نشده) عرضه شده در بسته های اولیه که محتوی آن از 3 کیلوگرم بیشتر نباشد. 09021000 می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص چای کیسه ای (Tea Bag) 09023010 می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص فلفل خردنشده و نساییده- در بسته بندی آماده شده برای خرده فروشی 09041110 می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص وانیل خرد نشده و نساییده- خرد نشده و نساییده 09051010 می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص دارچین و گل درخت دارچین 0906 می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص دارچین- در بسته بندی های آماده شده برای خرده فروشی 09061110 می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص جوز بویا، پوست جوز بویا، اقسام هل- خرد نشده و سابیده نشده- در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 09081110 می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص هل - خرد نشده و سابیده نشده - در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 09083110 می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص تخم رازیانه، تخم بادیان، تخم مرزه، تخم گشنیز، زیره سبز، زیره سیاه؛ تخم سرو کوهی.0909 می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص تخم زیره سبز - خرد نشده یا سابیده نشده- در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 09093110 می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص زنجبیل - خرد نشده و آسیاب نشده:- در بسته بندی آماده برای خرده فروشی 09101110 می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص زعفران در بسته بندی کمتر از 10 گرم 09102011 می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص زردچوبه - به صورت کوبیده در بسته بندی های غیر خرده فروشی 09103020 می باشد.

کد تعرفه گمرکی جهت ترخیص ویش و برگ غار 09109911 می باشد.