دستگاه قند خون

از آنجایی که افزایش یا کاهش قند می تواند برای بدن بسیار خطرناک باشد، چک کردن مستمر و پیگیری های دائمی میزان قند خون برای هر فرد بیماری ضروری می باشد و دستگاه قند خون بهترین وسیله برای چک این مقوله مهم می باشد.

انواع دستگاه قند خون جهت ترخیص:

 • ترخیص نوار دستگاه قند خون
 • ترخیص خودکار دستگاه قند خون
 • ترخیص سوزن دستگاه قند
 • ترخیص دستگاه قند خون اکیو چک
 • ترخیص دستگاه قند خون امپرور
 • ترخیص دستگاه قند خون بیورر
 • ترخیص دستگاه قند خون آی هلت
 • ترخیص دستگاه قند خون آرکری
 • ترخیص دستگاه قند خون بایونیم
 • ترخیص دستگاه قند خون گالا
 • ترخیص دستگاه قند خون اینفوپیا
 • ترخیص دستگاه قند خون گلوکو
 • ترخیص دستگاه قند خون کرسنس
 • ترخیص دستگاه قند خون زیکلاس
 • ترخیص دستگاه قند خون بایونیم
 • ترخیص دستگاه قند خون بایوسنسور
 • ترخیص دستگاه قند خون یو رایت
 • ترخیص دستگاه قند خون الگانس
 • ترخیص دستگاه قند خون روبی
 • ترخیص دستگاه قند خون ایکان
 • ترخیص دستگاه قند خون استار

تعرفه گمرکی برای ترخیص دستگاه قند خون از گمرک:
کد تعرفه گمرکی برای ترخیص دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه در ردیف 90278050 می باشد.