آمبولانس یک وسیله نقلیه ضروری نسبتا بزرگ و مجهز به وسایل حیاتی برای بیماران است که برای جابه جایی و حمل و نقل مجروحین و بیماران اورژانسی از آن استفاده می شود.

آمبولانس از کشور های اروپایی به ایران وارد می شود و همچنین از ایران به برخی از کشور های همسایه مانند عراق صادر می شود.

انواع آمبولانس جهت ترخیص:

 • ترخیص آمبولانس تیپ A جهت انتقال بیمار
 • ترخیص آمبولانس مناسب یک بیمار
 • ترخیص آمبولانس مناسب 2 بیمار
 • ترخیص آمبولانس تیپ B جهت اورژانس
 • ترخیص آمبولانس تیپ C واحد سیار مراقبت های ویژه
 • ترخیص آمبولانس اورژانس دریایی تیپ D
 • ترخیص آمبولانس تیپ F برای جابه جایی مجروحان هسته ای و …
 • ترخیص آمبولانس مزدا
 • ترخیص آمبولانس پاترول
 • ترخیص آمبولانس ون
 • ترخیص آمبولانس کاروان
 • ترخیص آمبولانس اسپرینتر ژیفا
 • ترخیص آمبولانس اسپینتر موبی تکنو
 • ترخیص آمبولانس اسپینتر بولانتی

تعرفه گمرکی برای ترخیص آمبولانس از گمرک:

 • کد تعرفه گمرکی برای ترخیص آمبولانس هایی با موتور پیستونی جرقه ای و حجم سیلندر 1000 تا 1500 سی سی در ردیف 87032210 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای ترخیص آمبولانس هایی با موتور پیستونی جرقه ای و حجم سیلندر 1500 تا 2000سی سی در ردیف 87032311 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای ترخیص آمبولانس هایی با موتور پیستونی جرقه ای و حجم سیلندر 2000 تا 2500 سی سی در ردیف 87032321 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای ترخیص آمبولانس هایی با موتور پیستونی جرقه ای و حجم سیلندر 2500 تا 3000 سی سی در ردیف 87032331 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای ترخیص آمبولانس هایی با موتور پیستونی حجم سیلندر بیشتر از 3000 سی سی در ردیف 87032410 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای ترخیص آمبولانس با موتور هایی پیستونی درون سوز تراکمی وحجم سیلندر کمتر از 1500 سی سی در ردیف 87033110 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای ترخیص آمبولانس هایی با موتور پیستونی درون سوز تراکمی و حجم سیلندر 1500 تا 2000سی سی در ردیف 87033211 می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای ترخیص آمبولانس هایی با موتور پیستونی درون سوز تراکمی و حجم سیلندر 2000 تا 2500 سی سی در ردیف 87033221 می باشد.
 • کد تعرف گمرکی برای ترخیص آمبولانس هایی با موتور پیستونی درون سوز تراکمی و حجم سیلندر 2500 تا 3000 سی سی در ردیف 87033311می باشد.
 • کد تعرفه گمرکی برای ترخیص آمبولانس هایی با موتور پیستونی درون سوز تراکمی وبا حجم سیلندر بیشتر از 3000 سی سی در ردیف 87033321می باشد.