کارت سبز


کارت سبز خودرو چیست؟

کارت سبز، بیمه خودرو بین المللی در زمینه بیمه شخص ثالث است که توسط رانندگانی که به طور موقت قصد عبور و تردد در کشورهای مشخصی واقع در منطقه جغرافیایی سیستم کارت سبز را دارند، تهیه شده و در صورت بروز حادثه تصادف یا در صورت نیاز در مرزها و سرحدات یا داخل کشورهای عضو ارائه می گردد.

سیستم کارت سبز چیست؟

اساس نظام کارت بیمه خودرو بین المللی وسایل نقلیه موتوری موسوم به سیستم کارت سبز بر مبنای توصیه کمیسیون اقتصادی برای اروپا بنیان نهاده شد. براساس قطعنامه سازمان ملل متحد، قرارداد لندن یا موافقت نامه هماهنگ بین دفاترUniform Agreement پی­ ریزی شد که عملیات سیستم کارت سبز بر پایه مفاد آن صورت می پذیرد. فعالیت اجرایی این سیستم در تاریخ اول ژانویه سال 1953 آغاز شده است.

نحوه عضویت

شرط اصلی عضویت در سیستم کارت سبز این است که در کشور متقاضی عضویت، بایستی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری قانون بیمه اجباری شخص ثالث Compulsory Third Party Liability وجود داشته باشد.

اعضای کارت سبز

در حال حاضر 45 کشور عضو این سیستم هستند که به جز 5 کشور ایران، عراق، تونس، مراکش و اسرائیل بقیه کشورهای عضو در قاره اروپا قرار دارند. حدود 220 میلیون وسیله نقلیه موتوری در محدوده جغرافیایی سیستم کارت سبز تردد می کنند.

کارت سبز را چه نهادی صادر می کند؟

کارت سبز توسط شرکت های بیمه ای که در هر کشور اجازه صدور بیمه نامه شخص ثالث را دارند و به عضویت دفتر کارت سبز آن کشور پذیرفته شده باشند، صادر می شود. در ایران، شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه ای که عضو دفتر کارت سبز ایران است، اجازه صدور کارت سبز را دارد.

در صورت وقوع تصادفی که مقصر آن یک راننده خارجی دارای بیمه خودرو کارت سبز باشد: زیان دیدگان می توانند به دفتر کارت سبز آن کشور که تصادف در آنجا واقع شده، مراجعه کرده و با استفاده از راهنمایی های دفتر کارت سبز، زیان های وارده را جبران نمایند.

قیمت کارت سبز

قیمت کارت سبز با توجه به مدت اقامت شما در خارج از کشور و نوع خودروی شما که عوامل اصلی تعیین کننده ریسک برای محاسبه حق بیمه خودرو هستند تعیین می شود.